Historik

Musikskolan i Falköping från 1951

Läs om Musikskolans historik från olika årtionden via menyn ovan. I nuläget presenterar vi 50- och 60-talet (de andra länkarna kommer att fungera längre fram). Nedan finns inlägg från Orkesterföreningen, Mössebergarna och Sångsällskapet att läsa.

25 februari 2015 intervjuades Tomas Wolff, Stig Johansson, Tore Svensson samt Inger Åkerhage om Musikskolans historia. Nedan finns två videos från intervjun och på de enskilda sidorna finns intervjun som ljudfiler. Mycket nöje!

Musikskolans historik 1951 – 2015

skriven av musikledare Bertil Wensby i samband med Musikskolans 30-årsjubilleum 1981

1949 togs frågan om bildandet av en kommunal musikskola i Falköping upp i stadsfullmäktige. Initiativet utgjordes av en framställning från musikföreningarna i staden samt ABF. Deras önskemål var att allmänhetens intresse för en musikskola skulle undersökas. Förslaget togs upp som egen motion av stadsfullmäktiges ordförande E V Quick, vice ordförande David Johansson och ledamoten Mats Ohlson.

En kommitté med ledamöter från både stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige tillsattes. Denna gjorde en undersökning dels i folkskolan, dels bland stadens övriga invånare, som visade att ett stort intresse för en kommunal musikskola fanns. 244 folkskolebarn och 71 övriga invånare önskade musikundervisning.

Vid denna tidpunkt fanns det i landet 41 kommunala musikskolor. Kommittén inhämtade uppgifter från dessa och några ledamöter besökte dessutom Katrineholms och Södertäljes musikskolor för att mer detaljerat ta del av organisationen.

Kommittén föreslog att en kommunal musikskola skulle inrättas i Falköping, att en musiknämnd skulle tillsättas som huvudman för skolan, samt att en musikledarbefattning skulle inrättas. I förslaget ingick också instruktioner för musiknämnden och riktlinjer för musikskolans verksamhet.

I drätselkammaren diskuterades om musikskolan skulle ligga under både den kyrkliga och den borgerliga kommunen eller bara under den borgerliga. Folkskolan skulle några år senare förläggas helt under stadsfullmäktige och då beslutades att så även skulle ske med musikskolan.

Efter att ha inhämtat drätselkammarens yttrande beslutade stadsfullmäktige 25 oktober 1950 att en kommunal musikskola skulle inrättas fr o m höstterminen 1951. Vissa betänkligheter fanns dock angående de ”stora ekonomiska uppoffringar från stadens sida” som detta medförde.

Läs mer på sidan om 50-talet

Den svenska musik- och kulturskolans bakgrund

Mössebergs Musikkår

Mössebergs Musikkår som till vardags kallas ”Mössebergarna” är en symfonisk blåsorkester för vuxna. Musikkåren startade redan 1919 då Arvid Pompeijus och John W Gustavssson samlade ihop ett gäng unga män i kvarteret vid Torstenssonsgatan-Döbelnsgatan på Mösseberg....

läs mer

Mina minnen från förr

MUSIKLEDARE SIGFRID STRAND 1951 - 1956. 1951 anställde Falköpings kommun, som en av de första kommunerna i landet, sin förste musikledare. Sigge som han kom att kallas, var militär musikdirektör med klarinett som huvudinstrument. Hans första uppgift blev att börja...

läs mer

Falköpings Orkesterförening

Föreningens historia Starten och den första tiden. Det var tre herrar, nämligen stationsinspektor Svante Malm, banktjänsteman Hjalmar Lundin och stationsföreståndare Gustaf Zellén, som i augusti år 1919 utfärdade en kallelse till alla som var villiga att aktivt...

läs mer

Falköpings Sångsällskap

Falköpings Sångsällskap bildades 1951 på initiativ av Falköpings Stads Musiknämnd och den kommunala musikledaren. Sällskapet har till ändamål "att verka befrämjande för god körsång, och att vara en samlingspunkt för, av sång intresserade, personer inom Falköpings...

läs mer

Jens Bartler om orkesterföreningen

NÅGRA GLIMTAR FRÅN ORKESTERFÖRENINGENS VERKSAMHET FÖR 60 ÅR SEDAN Falköpings Orkesterförening firar ju 80-årsjubileum i höst och som en av dess ledare under ett tidigare skede tänkte jag berätta lite om hur verksamheten bedrevs och dess villkor gestaltade sig på den...

läs mer